martedì 22 luglio 2014

Aubrey

•Look #631
Skin: ::WoW Skins::. Lana Darktan - New
Eyelashes: -POUDRE- [Natural False] Eyelashes Mesh -
►Hair: TRUTH HAIR Jenna -  black & whites
►Complete Outfit: M-NUS - AUBREY OUTFIT - New 
►Pose: *ED* Attitude 01 & Attitude 02

Nessun commento:

Posta un commento